KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach złożonego zamówienia jest Iaroslav Melnyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Iaroslav Melnyk, ul. Bluszczanska 74 lok. 76, 00-712 Warszawa, NIP: 1132760607, REGON: 363662286, zwany dalej „Iaroslav Melnyk".

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia, przygotowania i wykonania złożonego zamówienia przez Iaroslav Melnyk.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Iaroslav Melnyk,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych jest Iaroslav Melnyk w tym upoważnieni pracownicy: tj. przedstawiciele handlowi, pracownicy działu sprzedaży oraz kadr, magazynierzy, kierowcy, pracownicy działu windykacji, pracownicy księgowości (firma zewnętrzna), pracownicy działu rekrutacji, pracownicy działu windykacji oraz pracownicy działu IT. Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie innym osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.

5. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonania zamówienia oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz skutkiem żądania usunięcia danych osobowych przed zakończeniem wykonania zamówienia będzie zakończenie wykonania zamówienia z momentem złożenia takiego żądania.

9.W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO).