Regulamin

sklepu internetowego www.trendio.eu.

 

I. Definicje.

1. Zawarte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia.

3. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto Klienta - podstrona serwisu Sklepu internetowego www.trendio.eu zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

6. Sklep Internetowy (Sklep)– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę,  dostępny pod adresem www.trendio.eu za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

7. Usługodawca – Iaroslav Melnyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Iaroslav Melnyk, ul. Bluszczanska 74 lok. 76, 00-712 Warszawa, wpisany  w CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 1132760607, NIP UE: PL1132760607, REGON: 363662286.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. W ramach serwisu www.trendio.eu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.trendio.eu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych;

1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ówJavy,JavaScript i cookies,

3. minimalna rozdzielczość ekranu 1280x1024 pikseli.

5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.trendio.eu. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

 

III. Zasady przyjmowania zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.trendio.eu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, potwierdzającą złożenie zamówienia  do Sklepu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

4. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży oraz warunku realizacji zamówień

Zamówienia dokonuje się poprzez dodanie produktów do koszyka, podanie danych zamawiającego i adresu dostawy oraz wysłanie zamówienia ze strony www.trendio.eu. Aby skutecznie dokonać zamówienia danego towaru konieczne jest zaakceptowanie zapoznania się z treścią regulaminu, polityki prywatności, klauzuli informacyjnej oraz wyrażenie zgody na przetwarzaniu danych osobowych.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

Do każdego zrealizowanego zamówienia emailem jest wysyłana Faktura VAT.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia.

Zmian w zamówieniu można dokonać poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@trendio.eu

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2. niekompletności przesyłki,

3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

V. Cena towaru

1. Informacja o cenie podawana na stronie www.trendio.eu ma charakter wiążący od momentu skutecznego złożenia zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany, przed przyjęciem zamówienia.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.trendio.eu zamieszczone przy oferowanym produkcie:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VI. Dostawa Towaru

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym realizowane są w formie wysyłkowej.

2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

3. Zamówione Towary są przesyłane przez firmę kurierską. Po wysłaniu paczki Usługodawca może, na życzenie, przesłać numer listu przewozowego, aby umożliwić zlokalizowanie paczki lub ewentualny kontakt z kurierem.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny - za pomocą PayU, PayPal lub przelewem bankowym.

5. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynosi 24 godziny.

6. Dla zamówień o wartości do 1.000,00 zł brutto doliczany jest koszt transportu w wysokości 19 zł brutto. Zamówienia na kwotę powyżej 1.000,00 zł brutto dostarczane są bez żadnych dodatkowych kosztów na terenie Polski. Niektóre produkty o znacznych gabarytach posiadają specjalne koszty przesyłki widoczne na stronie produktu.

7. Dla zamówień na 2 i więcej produktów, z których dla co najmniej 1 produktu formą transportu jest transport własny, wszystkie produkty zostaną dostarczone jednocześnie transportem własnym.

8. Czas oczekiwania na zamówienia dla 2 i więcej produktów wynosi tyle, ile najdłuższy czas oczekiwania na każdy z wybranych produktów. Wszystkie produkty zostaną dostarczone jednocześnie.

9. W przypadku dostawy do miejsca odbioru położonego poza terenem Polski, termin dostawy będzie każdorazowo ustalany z dostawcą, o czym Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.

10. Koszty wysyłki są ustalane przez Usługodawcę i wskazywane na stronie Sklepu Internetowego www.trendio.eu,  przy opisie każdego towaru.

11. Dostawa nie obejmuje wniesienia produktów do domu/mieszkania.

                    

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez wysłanie email na adres: info@trendio.eu lub w formie pisemnej na adres: Iaroslav Melnyk, ul. Bluszczanska 74 lok. 76, 00-712 Warszawa.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, opakowaniem produktu oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Iaroslav Melnyk, ul. Bluszczanska 74 lok. 76, 00-712 Warszawa.

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

8. Brak odbioru zamówionego towaru traktowany będzie jako złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w trybie o jakim mowa w pkt X, przy czym w takiej sytuacji Sprzedający skontaktuje się z konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej przy składaniu zamówienia, telefonicznie lub pocztą tradycyjną listem poleconym, na co kupujący wyraża zgodę, celem weryfikacji stanowiska Konsumenta odnośnie zamówionego towaru. Potwierdzenie przez konsumenta woli odstąpienia od umowy i zrezygnowania z zamówionego towaru lub brak odpowiedzi konsumenta w ciągu 48 godzin liczonych od pierwszej próby skontaktowania się z nim (nadanie wiadomości e-mail, próba pierwszego połączenia telefonicznego lub dzień odbioru listu poleconego) powoduje konieczność poniesienia przez konsumenta bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy z miejsca dostawy z powrotem do Usługodawcy, które stanowić będą koszty jakimi Usługodawca obciążony został przez firmę kurierską lub jakie poniósł realizując umowę przy pomocy transportu własnego. W przypadku gdy Usługodawca realizował dostawę przy użyciu transportu własnego za bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy przez Konsumenta uważana będzie kwota stanowiąca połowę kosztów dostawy zamówionego towaru do Konsumenta. W przypadku gdy Konsument oświadczy Usługodawcy w dowolnej formie, że podtrzymuje chęć otrzymania towaru oraz nie składa oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie on obciążony kosztami zwrotu zamówionego towaru z miejsca dostawy do Usługodawcy oraz kosztami ponownej dostawy do miejsca wskazanego przez Konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku kolejnego braku odbioru towaru przez Konsumenta powyższa procedura zostanie powtórzona przez Usługodawcę.

 

VIII. Niezgodność Towaru z Umową sprzedaży

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z Umową.

2.  Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta (konsumenta) jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r.Nr 22, poz.271) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia niezakłóconego działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klienta.

2. Usługodawca jest zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług Sklepu.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu www.trendio.eu Klient zgłasza pisemnie na adres: info@trendio.eu.

5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu www.trendio.eu. Reklamację złożoną po upływie określonego terminu w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 

X. Wypowiedzenie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości email.

2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną po upływie okresu wypowiedzenia,  poprzez samodzielne usunięcie Konta.

3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu bez wzywania do zaprzestania naruszenia.

 

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 2018 poz. 1000) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Iaroslav Melnyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Iaroslav Melnyk, ul. Bluszczanska 74 lok. 76, 00-712 Warszawa, NIP: 1132760607, REGON: 363662286.

2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.trendio.eu. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.trendio.eu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.trendio.eu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w „klauzuli informacyjnej” stanowiącej Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności.

4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.trendio.eu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

XII. Spory

1. Strony mają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia powstałych sporów, w drodze polubownego załatwienia sporu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Sklepie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2020 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                    ................................................

                                                                                                   miejscowość i data

..............................................

..............................................

..............................................

dane klienta

 

                                                                                                           Iaroslav Melnyk

                                                                                          ul. Bluszczanska 74 lok. 76

                                                                                                        02-712 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu

od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu  ........................... za pośrednictwem sklepu internetowego www.trendio.eu poprzez złożenie w nim zamówienia numer .................................

W związku z powyższym, proszę o zwrot wpłaconej kwoty ............................ zł, słownie: .................................................................................................................

Przelewem na moje konto bankowe w ....................................................o numerze ............................................................................................. lub przekazem pocztowym na adres: ....................................................................................................................

Zwracam, w stanie niezmienionym w stosunku do dnia otrzymania, tj.

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

3. ....................................................................................................

4. ....................................................................................................

5. ....................................................................................................

 

 

 

 

                                                                           ..................................................

                                                                                       podpis klienta